Restauratie

Koepel
Eind juni 2014 zijn de werkzaamheden begonnen van de glazen koepel over de lichtschacht. De aanbreng van de spectaculaire glazen koepel, net als de Taveerne-ombouw wordt naar een idee van bureau SLA, architect Peter van Assche, gerealiseerd. De glazen koepel moet verhinderen dat de regen binnendringt, maar dient tegelijk zo open te zijn, dat vleermuizen hun weg naar het winterverblijf goed kunnen vinden. Er is een samenwerking met de glasblazerij van Leerdam aangegaan om de glazen koepel te produceren. Een zwart geschilderde houten constructie aan de buitenkant van de glazen koepel zorgt ervoor dat de glazen leien gemakkelijk gemonteerd kunnen worden. Ook is hiermee het zicht van onderaf niet gehinderd door constructie: je ziet vanaf hier alleen glas. Het project maakt de koepel meer dan een utilitair object. De buurt wordt betrokken en de koepel wordt een kunstobject. Kinderen kunnen hun eigen glazen lei aanwijzen in het fort en worden zo deeleigenaar van het cultuurhistorisch waardevol gebouw.

Partijen: bureau SLA, Nationaal Glasmuseum Leerdam, constructeurs Edwin Thie en Mia Tsiamis, aannemer Jan van den Dool Bouw, VijfxVorm en vele kinderen uit de buurt.
Via www.koepelfortasperen.nl en Facebook kunt u de bouw volgen.


Nissenhut

De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft een Leerwerkbedrijf opgericht. In dit bedrijf werken onderwijs, overheden en bedrijfsleven samen in het onderhouden en beheren van de Waterlinie. De Nissenhut op het terrein van Fort Asperen is het eerste renovatieproject dat wordt uitgevoerd door studenten van ROC Rivor. De Nissenhut wordt niet alleen gerenoveerd, maar krijgt ook de functie van een tentoonstellingsruimte.

 
De ondertekening van het convenant op 14 december 2014.

 

Renovaties van het gehele complex
De renovatie van het gehele complex van het fort heeft meerdere fasen gekend, die vrijwel allemaal achter ons liggen. In de eerste fase is de aarden laag (de boven batterij) op het dak van het fort verwijderd. Met de tweede fase – het laaghangend fruit – is de Taveerne ingrijpend verbouwd en zijn de wallen rondom het fort gerestaureerd. Met name de oplevering van de vernieuwde Taveerne is om meerdere redenen van groot belang. Het fort kan opnieuw zijn gastvrijheid tonen en de vele wandelaars en fietsers een hapje en drankje aanbieden. Daarnaast blijft er ruimte voor diverse groepsactiviteiten, die al dan niet een bepaalde relatie met het fort hebben.

 

Bij het fort zelf betrof de renovatie vooral werkzaamheden zoals het herstel van metselwerk, het voorkomen van verdere scheurvorming, de consolidatie van scheuren, het stoppen van roestprocessen en het vervangen van rottende houten delen. Het fort werd niet naar een bepaalde tijd terug gerestaureerd, dus de geschiedenis van het fort blijft zichtbaar voor publiek.

Ook is er een nieuwe houten brug aangelegd naar het fort toe. Vroeger bevond KunstFort Asperen zich op een eiland en was het slechts toegankelijk via een houten ophaalbrug die pal voor de ingang van het fort lag. Op deze plek is nu een nieuwe brug geplaatst, die er op enkele details na identiek is aan het oude voorbeeld, met dat verschil dat het geen ophaalbrug meer is. De nieuwe brug roept een geheel nieuwe ervaring op bij het betreden van  het fortterrein.
                      
De omwalling

De omwalling van het fort is in de loop der tijden diverse keren van gedaante veranderd. Daarnaast hebben erosie en wilde boom- en plantengroei het historische model ernstig ontregeld. Uitgangspunt bij de restauratie van de omwalling, die op 17 oktober feestelijk werd afgerond, zijn de bewaard gebleven tekeningen van 1870. Er is nu rondom het fort een opvallend helder Linielandschap ontstaan, dat een bijzonder geheel vormt met de Taveerne en het torenfort zelf.

                                           
Annemieke Traag, gedeputeerde van de provincie Gelderland, bij de feestelijke opening renovatie omwalling op 17 oktober 2013.

Volg de restauratie van de koepel live via www.koepelfortasperen.nl en Facebook!